ρόκειται για ναό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον πολιούχο της Αλεξανδρούπολης Άγιο Νικόλαο. Είναι βασιλική με τρούλο, έχει δύο κωδωνοστάσια. Είναι χτισμένος όλος από πέτρες που τις συγκρατούν κάθετες και οριζόντιες σιδηροδοκοί.

Ανεγέρθηκε με συνεισφορές των Ελλήνων το 1892, εγκαινιάστηκε το 1901 από τον μητροπολίτη Αίνου Γερμανό Θεοτοκά και το 1920 υπεγράφη μέσα στο ναό το πρωτόκολλο των ελευθερίων της πόλεως.

"Παναγία η Τριφώτισσα"
13ος αιώνας
ι παλιές αγιογραφίες δεν άντεξαν στο χρόνο και επικαλύφθησαν με τις σημερινές. Το δε τέμπλο είναι έργο κάποιου "Περγαμηνέλη εκ Μυτιλήνης το 1934", είναι γύψινο σε απομίμηση μαρμάρου.

Μέσα στο ναό φυλάσσονται η εικόνα της Παναγίας της Τριφώτισσας, έργο ανάγλυφο του ΙΒ' αιώνα, από τον Αίνο όπου εθεράπευε τις παθήσεις των ματιών των Αινιτών εξ΄αιτίας των εκεί πολλών αλυκών.

ξιοσημείωτη είναι η μικρή εικόνα της "Παναγίας της μαυροφορούσης", η οποία μετεφέρθη εδώ από πρόσφυγες της Αν. Θράκης. Χαρακτηριστική δε είναι και η πρόσφατη εφέσεια εικόνα του έκθρονου πολιούχου Αγ. Νικολάου.

.