όσο το Δέλτα του Έβρου όσο και το Δάσος της Δαδιάς αποτελούν σπουδαία στην Ελλάδα οικοσυστήματα με μοναδική ποικιλότητα στην ορνιθοπανίδα.

Παρ'ότι οι πληθυσμοί των πουλιών που φώλιαζαν κάποτε σε μεγάλους αριθμούς έχουν μειωθεί δραματικά, στο Δέλτα εξακολουθούν να φωλιάζουν είδη όπως: Κορμοράνος (phalacrocorax carbo), Μικροτσικνιάς (lxobrychus minutus), Πορφυροτσιακνιάς (Ardea purpurea), Καστανόχηνα (Tadorna ferruginea), Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), Νεροχελίδονο (Glareola pratincola), Αγκαθοκαλημάνα (Hoplopterus spinosus), Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus).
πίσης υπάρχουν σημαντικές αποικίες από γλαρόνια όπως: Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica), Χειμωνογλάρονο (Sterna sandvicensis), Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo), Νανογλάρονο (Sterna albifrons).

Εξάλλου το Δέλτα χρησιμεύει ως χώρος ανεύρεσης τροφής για πολλά είδη σπάνιων αρπακτικών που φωλιάζουν λίγο βορειότερα από τον υγρότοπο, στο δάσος της Δαδιάς και τους γύρω λόφους του Λουτρού, Αβάντα, Αισύμης, όπως: Πετρίτης (Falco peregrinus), Φιδαετός (Circaetus gallicus), Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), Βασιλαετός (Aquila heliaca), Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla), Κραυγαετός (Aquila pomarina) και Μαυρόγυπας (Aegypius monachus).
ο Δέλτα του Έβρου παραμένει ένας από τους σημαντικότερους Μεσογειακούς υγρότοπους σε ότι αφορά το ξεχειμώνιασμα μεγάλων πληθυσμών από πάπιες, χήνες και άλλα υδρόβια πουλιά. Οι πληθυσμοί κυμαίνονται από 30.000-150.000 άτομα.

Τα κυριότερα από τα είδη αυτά είναι: Σφυριχτάρι (Anas penelope), Ψαλίδα (Anas acuta), Σαρσέλλα (Anas crecca), Kαπακλής (Anas strepera), Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos), Βουβόκυκνος (Cygnus olor), Φαλαρίδα (Fulica atra), Ασπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons), Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus), Αργυροτσικνιάς (Egretta alda).
ατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης και φθινοπωρινής μετανάστευσης πολλά είδη πουλιών σταθμεύουν στο Δέλτα για ανάπαυση ή για ανεύρεση τροφής, όπως: Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), Αργυροπελεκάνος (P. crispus) Φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber) τα οποία από το 1983 έχουν γίνει σχεδόν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, Πελαργός (Ciconia ciconia), Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), Χουλιαρομύτα (Platalea Leucorodia), Χαλκόκοτα (Plegadis falcinelus), ερωδιοί, γερανοί, πολλά παρυδάτια πουλιά, γλάροι, γλαρόνια και περιστέρια.

Λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής του θέσης, ανάμεσα στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική, το Δέλτα αποτελεί χώρο εμφάνισης αρκετών πουλιών που συνήθως είτε δεν απαντώνται στον ευρωπαϊκό χώρο είτε είναι πολύ σπάνια στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως: Νανόχηνα (Anser erythropus), Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis), Λεπτομύτα (Numenious tenuirostris), κ.ά.
εγάλοι πληθυσμοί αρπακτικών πουλιών ζουν όπως είναι γνωστό στο Δάσος της Δαδιάς, έξω από το Σουφλί. Αυτοί οι πληθυσμοί απαρτίζονται κυρίως από Γύπες, Αετούς, Γερακίνες, Γεράκια κλπ.

Το Δάσος της Δαδιάς είναι το μοναδικό σημείο όπου συνυπάρχουν και τα τέσσερα (4) είδη των Γυπών που υπάρχουν στην Ευρώπη.